ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png
 • Seneste opdatering

  September 2023

 • Brugervilkårenes anvendelsesområde       
   

  Disse onlinebrugervilkår (”brugervilkår”) regulerer brugerens (”du” eller "dig") adgang til denne hjemmeside (”vores hjemmeside”), der kontrolleres af Besins Healthcare Monaco S.A.M., en virksomhed, der er oprettet i henhold til lovgivningen i Fyrstendømmet Monaco med registreringsnummer 05S04354 og med adressen rue du Gabian 11 MC98000 Monaco, og/eller af dens datterselskaber (”vi” eller ”os”). Disse brugervilkår gælder ikke for andre hjemmesider.

  Når du tilgår eller anvender vores hjemmeside, accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse brugervilkår, som du kan se, når du får adgang til vores hjemmeside. Hvis du er uenig i disse brugervilkår, eller hvis du er utilfreds med vores hjemmeside, er din udvej ene og alene at ophøre med at anvende vores hjemmeside.       
   

 • Din anvendelse af vores hjemmeside       
   

  Når du anvender vores hjemmeside, accepterer du ikke at forstyrre eller opfange elektroniske oplysninger, der er lagt ud på vores hjemmeside eller på nogen af sidens tilknyttede servere. Du accepterer også, at du ikke vil forsøge at omgå nogen sikkerhedselementer på vores hjemmeside, og at du vil overholde alle gældende lokale, statslige, føderale og internationale love, regler og bestemmelser.

  Du er fuldt ansvarlig for indholdet og rigtigheden af de oplysninger, som du sender til os, samt for ikke at krænke nogen tredjepartsrettigheder, der kan være involveret i sådanne oplysninger. Det er forbudt for dig at opslå eller overføre ulovligt, salgsfremmende, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale eller andet materiale, som kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar, eller som på anden måde kan overtræde loven. Vi vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller pålægger os at afsløre identiteten på alle, der opslår sådanne oplysninger eller materialer.

  Inden for de grænser, som disse brugervilkår og vores privatlivspolitik fastsætter, giver du os ret til at anvende alt det indhold, du uploader eller på anden måde overfører til vores hjemmeside, på den måde, som vi vælger, herunder, men ikke begrænset til, kopiering, visning, fremlæggelse eller offentliggørelse af det i et hvilket som helst format, ændring af det, inkorporering af det i andet materiale eller udarbejdelse af afledte værker på grundlag af det. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver du afkald på alle ideelle rettigheder, du måtte have til det indhold, du uploader eller på anden måde overfører til vores hjemmeside (hvis relevant).

  Medmindre det udtrykkeligt er angivet og aftalt på forhånd af os, må der ikke etableres noget fortroligt forhold, hvis du skal foretage en mundtlig, skriftlig eller elektronisk kommunikation til os (såsom feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer osv.). Hvis vores hjemmeside kræver eller anmoder om levering af sådanne oplysninger, og at sådanne oplysninger indeholder personoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse), vil vi indhente, anvende og opbevare dem på en måde, der er i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Ellers skal en sådan kommunikation og eventuelle indsendte oplysninger hermed betragtes som ikke-fortrolige, og vi kan frit reproducere, offentliggøre eller på anden måde anvende sådanne oplysninger til hvilke som helst formål, herunder, uden begrænsning, forskning, udvikling, fremstilling, anvendelse eller salg af produkter, der indbefatter sådanne oplysninger.       
   

 • Links til vores hjemmeside       
   

  Vi har ikke gennemgået hvis eller alle tredjepartshjemmesider, der indeholder links til vores hjemmeside, og vi er ikke ansvarlige for indholdet af sådanne eksterne sider til hjemmesiden eller andre hjemmesider, der er linket til vores hjemmeside. Du må ikke linke til nogen sider på vores hjemmeside uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Det er ligeledes forbudt at citere eller anvende af en del eller flere dele af vores hjemmeside på en tredjeparts hjemmeside(r) uden vores skriftlige samtykke.       
   

 • Links til andre hjemmesider       
   

  Der kan være links til andre hjemmesider på vores hjemmeside med det formål at tilgodese vores hjemmeside-besøgendes interesse eller bekvemmelighed. Når du forlader vores hjemmeside, vil vi bestræbe os på at informere dig om, at vi ikke godkender indholdet af tredjepartens hjemmeside. Vi påtager os dog intet ansvar for links fra os til andre, og vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller lovligheden af indholdet på tredjepartshjemmesider. Vi påtager os intet ansvar som følge af brud på eller udeladelser i tredjeparters privatlivspolitikker. Derudover indebærer tilstedeværelsen af et link mellem en af vores hjemmesider og en tredjeparts hjemmeside på ingen måde, at vi godkender indholdet af denne tredjeparts hjemmeside.       
   

 • Produktinformation       
   

  Alle oplysninger (herunder oplysninger om vores virksomhed, dens historie og dens produkter) på vores hjemmeside gives udelukkende med henblik på generel information. Mange af de anførte lægemidler fås kun på recept fra en læge eller kvalificeret sundhedsperson, og ikke alle sådanne produkter er nødvendigvis tilgængelige i alle lande. Produktinformationen er ikke beregnet til at give fuldstændige medicinske oplysninger. Hvis du har en sygdom, skal du straks kontakte din egen læge eller udbyder af sundhedstjenester. Vi tilbyder ikke en individuel medicinsk diagnose eller patientspecifik behandlingsrådgivning. Du bør altid få fuldstændige medicinske oplysninger om dine receptpligtige lægemidler eller medicinske udstyr (herunder deres gavnlige medicinske anvendelser og mulige bivirkninger) og drøfte den hensigtsmæssige anvendelse af lægemidler eller medicinsk udstyr direkte med din ordinerende læge eller, hvor det er relevant, en anden lægelig rådgiver. Afhængigt af den lokale lovgivning kan du få yderligere oplysninger fra produktets indlægsseddel. Oplysningerne om disse produkter kan variere fra land til land. Patienter, læger og andet sundhedspersonale bør kontrollere med de lokale medicinske ressourcer og tilsynsmyndigheder for, hvilke oplysninger der er relevante for deres land. Derudover begrænser (eller i visse tilfælde endda forbyder) nuværende bestemmelser i mange lande vores mulighed for at give oplysninger og/eller svare direkte på patientens spørgsmål vedrørende dennes receptpligtige produkter. Vi vil dog besvare henvendelser fra og give oplysninger til dit kvalificerede sundhedspersonale i overensstemmelse med lokale bestemmelser.       
   

 • Ekspertudtalelser       
   

  På vores hjemmeside kan vi opslå ekspertudtalelser eller uddrag af artikler i pressen om et særligt område. Sådanne oplysninger repræsenterer kun udtalelser fra de relevante eksperter eller avisen. Det er ikke nødvendigvis vores meninger. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger eller udtalelser, der fremsættes i sådanne materialer.       
   

 • Fremadskuende udsagn       
   

  Vores hjemmeside kan også indeholde fremskuende udsagn, der afspejler vores nuværende forventninger vedrørende fremtidige arrangementer og forretningsudvikling. De fremskuende udsagn indebærer risici og usikkerheder. Den faktiske udvikling eller de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede og afhænger af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, succesen af nuværende forskningsprogrammer, resultaterne af uafsluttede eller fremtidige kliniske forsøg, den igangværende kommercialisering af vores produkter, myndighedernes godkendelser af lægemidler, gyldigheden og håndhævelsen af patenter, stabiliteten af vores kommercielle forbindelser og de generelle økonomiske forhold. Vi har til hensigt at opdatere vores hjemmeside regelmæssigt, men påtager os ingen forpligtelse til at opdatere noget af indholdet.       
   

 • Intellektuel ejendomsret       
   

  Du bør antage, at alle produktnavne, der vises på vores hjemmeside, uanset om de er skrevet med stort, kursiv eller med varemærkesymbolet, er varemærker, som vi ejer eller har på licens. Du bør antage, at det materiale, der vises på vores hjemmeside, er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet bliver nævnt. Vores hjemmeside kan også indeholde eller henvise til patenter, ejendomsbeskyttede oplysninger, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsbeskyttede rettigheder. Ingen licens eller rettighed til sådanne varemærker, patenter, design, ophavsret, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer og andre ejendomsbeskyttede rettigheder, uanset om de ejes af os og/eller af andre parter, gives til dig eller tildeles dig. Intet materiale fra vores hjemmeside må kopieres, reproduceres, ændres, genudgives, uploades, forvrænges, transmitteres eller distribueres på nogen måde eller i noget medium, helt eller delvist, uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Kun kopiering til privat brug er tilladt til din personlige, private og ikke-kommercielle brug på din personlige computer.       
   

 • Privatliv       
   

  Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv online. Vi forstår vigtigheden af privatlivets fred for vores kunder og besøgende på vores hjemmeside. Vores anvendelse af personligt identificerbare oplysninger er reguleret af vores privatlivspolitik.       
   

 • Repræsentationer og garantier       
   

  Selvom vi på vores hjemmeside bestræber os på at tilvejebringe den seneste udvikling vedrørende vores produkter og tjenester og andre oplysninger om os, garanterer vi ikke for nøjagtigheden, effektiviteten og egnethed af alle oplysninger på vores hjemmeside. Enhver person påtager sig det fulde ansvar og alle de risici, der måtte opstå som følge af brugen af vores hjemmeside. Oplysningerne præsenteres, "SOM DE ER”, og kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer af oplysningerne på vores hjemmeside uden nogen forudgående anmeldelse.

  VI FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVAD ANGÅR OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER ER LAGT OP PÅ VORES HJEMMESIDE. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS HERMED ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, UDFORMET VED LOV, KONTRAKT ELLER ANDET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE), HERAF FØLGENDE, STRAFFENDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED EKSISTENSEN AF, ANVENDELSEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VORES HJEMMESIDE OG/ELLER OPLYSNINGER ELLER INDHOLD, DER ER LAGT OP PÅ VORES HJEMMESIDE.

  Du accepterer, at du, uanset gældende lovgivning om det modsatte, ikke kan indgive et krav eller en søgsmålsgrund, der opstår som følge af eller relateret til vores hjemmeside eller disse brugervilkår mere end et (1) år, efter et sådant krav eller søgsmålsgrund opstod.       
   

 • Andre vilkår       
   

  Din anvendelse af vores hjemmeside er underlagt disse brugervilkår. Du accepterer, at disse brugervilkår (sammen med privatlivspolitikken) beskriver hele aftalen mellem dig og os angående dens indhold.

  Vores hjemmeside blev oprettet og drives i henhold til loven i Fyrstendømmet Monaco. Lovningen i Monaco vil kontrollere vilkårene i disse brugervilkår, i det omfang disse love ikke tilsidesættes af gældende præceptiv lovgivning, f.eks. love om forbrugerbeskyttelse, som gælder for dig.

  Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i disse brugervilkår er ugyldig eller uden retskraft, vil de øvrige bestemmelser i disse brugervilkår stadig have fuld retskraft og retsvirkning.

  Uden at det berører dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, forbeholder vi os ret til at ændre disse brugervilkår for at afspejle teknologiske fremskridt, retslige og reguleringsmæssige ændringer og god forretningspraksis. Hvis vi ændrer vores brugervilkår, vil en opdateret version af disse brugervilkår afspejle disse ændringer, og vi vil underrette dig om sådanne ændringer ved at opdatere ikrafttrædelsesdatoen øverst i disse brugervilkår.